شعار امسال فائو براى روز جهانى غذا #تلاش_براى_دستيابى_به_گرسنگى_صفر است.
تصميم و حركت امروز ما، فرداى جهانمان را خواهد ساخت.
‏@toloo_tehransketch