ضمن سپاس فراوان از یاری رساندن به جمعیت طلوع بی نشان ها، شماره حساب مربوط به طرح های مختلف در جدول درج گردیده اند.

جزئیات شماره حساب ها

کمک به غذای آیین مهرورزی و مراکز اقامتی و …

بانک ملی به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها

شماره حساب: 0106653202008

شماره کارت: 6037991199520440

شماره شبا: IR250170000000106653202008

سرپناه

بانک ملی به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها

شماره حساب: 0103634045008

شماره کارت: 6037691199501263

شماره شبا: IR980190000000103634045008

درمان

بانک پاسارگاد به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها

شماره حساب: 2598100116047561

شماره کارت: 5022291900038777

شماره شبا: IR970570025981011604756101

کمک به کارآفرینی نهال مهر – پرورش گل و گیاه توسط آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی

بانک پاسارگاد به نام جمعیت طلوع بی نشانها

شماره حساب: 2598100130858771

شماره کارت: 5022297000027024

شماره شبا: IR180570025981013085877101

حمایت تحصیلی، آموزشی و زندگی کودکان آسیب دیده از اعتیاد

بانک پاسارگاد به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها

شماره حساب: 2598100116047562

شماره کارت: 5022297000012653

شماره شبا: IR700570025981011604756102