مرحله هفتم از فرآیند آئین مهرورزی

افرادی که دیروز در سطح شهر به عنوان کارتن‎خواب شناخته می‎شدند در آخرین گام بهبودی جمعیت طلوع بی نشان هابه نقطه ای می‎رسند که امروز از شهر خود جبران خسارت می‎کنند. آنها به عنوان یک عنصر فعال و تأثیرگذار اجتماعی به جامعۀ خود بازگشته و در همراهی با جمعیت طلوع بی نشان ها پیام امید و بهبودی را به سایر همدردان خود میرسانند.