مرحله ششم از فرآیند آئین مهرورزی

بهبود یافتگان جمعیت طلوع بی نشان ها، پس از طی کردن مراحل اصلی درمان، حضور در سرپناه، آموزش و وصل به کار، آمادۀ وصل به خانواده می‎شوند. خانواده هایی که شاید به دلیل رنجش ها و تحمل خسارت های فراوان از شخص بهبودیافته در دورۀ مصرف مواد مخدر، امروز به سختی پذیرش از سرگیری این ارتباط را داشته باشند. کمیتۀ وصل در جمعیت طلوع بی نشان ها وظیفه شناسایی و برقراری ارتباط با خانوادۀ شخص بهبودیافته‎ که ممکن است بیشتر از چند سال کوچکترین ارتباطی با یکدیگر ندارند را به قصد‎ ایجاد ‎پذیرش و باور شرایط جدید در آنها را دارد.