مرحله اول از فرآیند آئین مهرورزی

در مرحله جذب می‌خواهیم کارتـن خوابهایی را که به مرحلۀ عجز و تسلیم رسیده اند و قلباً خواستار یک تـحول اساسی هستند را شناسایی کرده و جهت درمان و طی کردن هفت گام بهبودی، به طلوع دعوت کنیم. که این فرایند دعوت و جذب از طریق «آیین مهرورزی» انجام می‌گیرد.