گردهمایی جشن همدلی

گردهمایی جشن همدلی سالانه برای یاوران جمعیت طلوع بی نشان ها برگزار می شود. در این جشن گزارش عملکرد یاوران ارائه میشود.

از نیستی به هستی؛

پیمان می بندیم این طلوع دوباره؛ غروبی نداشته باشد

پیمان می بندیم در ساختن زندگی صبور باشیم و سازگار و پر تلاش

پیمان می بندیم تجربه گذشته مان توشه راه زندگیمان باشد

پیمان می بندیم که حافظ عشقی باشیم که درمان دردهایمان شد

پیمان میبندیم در طلوع مهر و امید یاور همدردانمان بمانیم