گردهمایی جشن پیمانداری

گردهمایی جشن پیمانداری سالانه برای خانواده های بهبود یافته برگزار می شود و در این جشن پیمان دوباره خوانده می شود.

از نیستی به هستی؛

پیمان می بندیم این طلوع دوباره؛ غروبی نداشته باشد

پیمان می بندیم در ساختن زندگی صبور باشیم و سازگار و پر تلاش

پیمان می بندیم تجربه گذشته مان توشه راه زندگیمان باشد

پیمان می بندیم که حافظ عشقی باشیم که درمان دردهایمان شد

پیمان میبندیم در طلوع مهر و امید یاور همدردانمان بمانیم