پیام مدیرعامل

شبکه های سمن های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی بابت خیر انسانی در جهت همسو شدن خدمت به آسیب دیدگان اجتماعی سرزمینمان ایران و با هدف امید بخشیدن، حمایت معنوی، NGOهای فعال در زمینه کاهش  درمان آسیب تاسیس شده اند.
از آنجا که می‌دانیم آسیب دیدگان اجتماعی ایران معلول اعتیاد است و از آنجا که می‌دانیم ماهیت اعتیاد قابل تغییر نیست اما میتوانیم با تلاش در ایجاد صلح درونی و بیرونی شرایطی را فراهم آوریم که نه تنها نگاه جامعه را نسبت به خانواده فرد آسیب دیده (فرزند، همسر ، پدر ، مادر و…) تغییر دهیم بلکه به افراد آسیب دیده نگاهی همراه با صلح و عشق داشته باشیم .

نیاز امروز جامعه ما مبارزه با معتاد نیست، بلکه از بین رفتن بی‌تفاوتی و بی‌توجهی است که انسان ها به همنوع خود روا می دارند.
ما برآنیم با توجه به شاأن انسان، شأن اجتماع خود را به جایگاه واقعی خود که میراثی حقیقی سرزمینمان است برسانیم.
خیرخواهی و انسان‌دوستی پشتوانه و انگیزه خدمتی است تا که دیگر هیچ آسیب دیده ای بدون تجربه ی یک زندگی خوب از بین ما نروند.