کارآفرینی تن پوش مهر

  • تن‌پوش مهر: شامل آموزش خیاطی از پایه و پس از آن اشتغال بهبودیافتگان «سرای مهر» است. این پروژه از اوایل سال 97 فعالیت خود را آغاز کرده تجهیزات این پروژه شامل چرخ‌های صنعتی و… است که توسط خیرین تهیه شده و تا حدود 50دست در روز امکان تولید دارد.