فعالیت های هنری

آموزش یکی از برنامه‌های بسیار مهم در فرآیند بهبود بیماران اعتیاد است و طبعا ً در جمعیت طلوع بی نشان ها توجه ویژه‌ای به این امر شده است. در این رابطه، آموزش هنر و صنایع‌دستی جایگاه ویژه‌ای دارد و پرداختن به آن، از چند بعد دارای اهمیت خاص است.

 

آموزش یکی از برنامه‌های بسیار مهم در فرآیند بهبود بیماران اعتیاد است و طبعا ً در مؤسسه طلوع توجه ویژه‌ای به این امر شده است. در این رابطه، آموزش هنر و صنایع‌دستی جایگاه ویژه‌ای دارد و پرداختن به آن، از چند بعد دارای اهمیت خاص است.

  1. کمک به بهبود فکری و ایجاد ارتباط مناسب بین ذهن و دست.
  2. کارآفرینی و ایجاد اشتغال
  3. کمک به هدفمندتر شدن بیمار درحال بهبودی
  4. عاملی برای بیان درونیات بیمار و بروز منطقی احساسات
  5. زمینه‌ای برای کار گروهی متعهدانه با هدفی مشخص و مسیری منطقی و معین

و …

در همین رابطه از سالها پیش طلوع با ایجاد کارگاه‌های هنری و صنایع‌دستی و برگزاری کلاس‌هایی در این رابطه و استفاده از تجارب استادان و معلمان فن و ایجاد بازار کار در زمینه صنایع‌دستی به این موضوع پرداخته و توجه به هنردرمانی و استفاده از ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران را در برنامه کاری و درمانی خود لحاظ کرده است.

از اردیبهشت سال 95 با حضور یکی از هنرمندان فعال در زمینه صنایع‌دستی و موسیقی، این روند شتاب بیشتری پیدا کرد و سمت و سویی منطقی تر در پیش گرفت که به ایجاد مرکز هنری طلوع منجر شد.

امروز در جمعیت طلوع بی نشان ها کلاس‌ها و کارگاه‌های سفالگری، قلم‌زنی روی و مس، صنایع‌دستی چرمی، معرق، چوب و صنایع‌دستی چوبی، تابلوهای کاشی شکسته و … دایر است و هم به آموزش و کارآفرینی بیماران درحال بهبود سرای مهر و امید می‌پردازد و هم به بازارهای صنایع‌دستی و اشتغال و درآمدزایی برای بهبودیافتگان طلوع توجه می‌کند و در همین راستا از همکاری تمامی استادان فن و بازارهای مرتبط با صنایع دستی استقبال می‌کند.