حمایت مالی

با توجه به فرهنگ والای کمک و ریشه های تاریخی آن در رسوم کهن ما ایرانیان جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان یک موسسه عام المنفعه زمینه‌ی یکی از بسترهایی است که سازمان ها می توانند در قالب آن  مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.سازمان ها می توانند علاوه بر همراهی با این مجموعه در کمک به آسیب دیده‌گان کارتن خوابی و اعتیاد و سهیم شدن در فعالیت های انسان دوستانه، از تاثیرات مثبت انجام مسئولیت اجتماعی بهره‌مند شوند.

ادامه مطالب