چگونه می توانیم به جمعیت طلوع بی نشان ها کمک کنیم

یاوران همراه ، شما میتوانید به صورت فردی و سازمانی در جمعیت طلوع بی نشان ها یاری رسان زنان، مردان و کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی باشید تا با ایجاد دلگرمی برای این افراد، در قطع چرخه تولید آسیب گامی موثر بردارید، از روش های گوناگون زیر می توانید به جمع یاوران جمعیت طلوع بی نشان ها بپیوندید.

حمایت های فردی

photo_2018-10-16_20-33-40

حمایت های سازمانی

photo_2018-10-16_20-33-40

0

تعداد بهبود یافتگان

0

تعداد حامیان

0

تعداد حمایت شوندگان