کمک نقدی

با توجه به فرهنگ والای کمک و ریشه های تاریخی آن در رسوم کهن ما ایرانیان جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان یک موسسه عام المنفعه زمینه‌ی لازم برای کمک های نقدی و نذورات خاص شما نیکوکاران همراه را فراهم می‌کند تا همزمان با اجرا شدن نیت خیر شما و کمک به پروسه درمان زنان، مردان و کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی کودکان می‌توانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید .

شماره حساب های جمعیت طلوع بی نشان ها