بازگشت به بدنه جامعه- مرحله هفتم از فعالیت های درمانی

پس از طی فرآیندهای درمانی و تحت نظارت و حمایت مددکاران و روانشناسان جمعیت طلوع بی نشان ها، رهپویان آمادگی و مهارت لازم جهت قرار گرفتن در جایگاه‌های اجتماعی را کسب می‌کنند و در نهایت به زندگی طبیعی خود در جامعه باز خواهند گشت.

بازگشت به بدنه جامعه

 

پس از طی فرآیندهای درمانی و تحت نظارت و حمایت مددکاران و روانشناسان جمعیت طلوع بی نشان ها، رهپویان آمادگی و مهارت لازم جهت قرار گرفتن در جایگاه‌های اجتماعی را کسب می‌کنند و در نهایت به زندگی طبیعی خود در جامعه باز خواهد گشت.