بازگشت به خانواده- مرحله ششم از فعالیت های درمانی

شاید بتوان گفت هدف نهایی جمعیت طلوع بی نشان ها وصل شدن رهپویان به خانواده های خود و کانون بخشی به نهاد خانواده است.

بازگشت به خانواده

 

شاید بتوان گفت هدف نهایی جمعیت طلوع بی نشان ها وصل شدن رهپویان به خانواده های خود و کانون بخشی به نهاد خانواده است. چرا که حمایت کانونی در فضای خانواده، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی و تعهد به پاک ماندن باشد. در مدت اقامت رهپویان، با توجه به آسیب‌پذیری بالای خانواده‌های آنها، جمعیت طلوع بی نشان ها با ارائه خدمات حمایتی در زمینه‌های تحصیل فرزندان، ارائه بسته‌های غذایی، ارائه لوازم التحریر و … به آنها با رویکردی پیشگیرانه، از قرار گرفتن همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده رهپویان در فضای آسیب جلوگیری می کند.