جذب - مرحله اول از فعالیت های درمانی

سه شنبه‌های هر هفته، به نیت شفا و بهبودی، حدود 1600 تا 3000 پرس غذا در میان کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود که این غذا بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و طی همین فرآیند، هر هفته تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارتن خواب‌ها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی، با جمعیت طلوع بی نشان ها همراه می‌شوند.

فرآیند جذب

سه شنبه‌های هر هفته، به نیت شفا و بهبودی، حدود 1600 تا 3000 پرس غذا در میان کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود که این غذا بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و طی همین فرآیند، هر هفته تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارتن خواب‌ها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی، با جمعیت طلوع بی نشان ها همراه می‌شوند.

به طور متوسط  15 نفر در هر هفته در مراکز این مجموعه  توسط متخصصین پذیرش می‌شوند.

 

شیوه جذب در جمعیت طلوع بی نشان ها نخستین و مهم‌ترین وجه تمایز جمعیت طلوع بی نشان ها است. در جمعیت طلوع بی نشان ها هیچ اجباری برای آمدن، پاک شدن و پاک ماندن وجود ندارد. جمعیت طلوع بی نشان ها تکیه‌گاه امنی است برای کسانی که از دود و آوارگی خسته‌اند و داوطلب پاکی و پاک ماندن هستند.