آب به روستای عثمان آباد رسید

آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

آب به عثمان آباد رسید و و قطره های شادی نشست روی صورت کودکانی که به غبار عادت داشتند و جریان مداوم آب را باور نمی کردند. تا امروز فکرمی کردیم آب، سلامت، امنیت و بهداشت را به ارمغان می آورد اما «باور» را با رسیدن آب به عثمان آباد باور کردیم. فهمیدیم که تا پای آب به روستاها نرسد مردم آبادانی را باور نخواهند کرد. با همراهی پروژه مهرآبه، راه رسیدن آب را، به مهر باز کنیم.

☎️ ۳۳۱۷۲۱۷۱-۳۳۱۷۰۰۱۶

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

SWITCH THE LANGUAGE