از آغاز سرای مهر، خانه‌ی امن و باصفای مادران و کودکان بازگشته از کارتن‌خوابی و بهبودیافته از اعتیاد ۶سال گذشت. آجر به آجر این سرا با مهر شما بنیان گذاشته شد و قدم به قدم هر اقدامی که برای رهایی و سعادت خواهران و کودکانمان انجام گرفت از همراهی و هم‌قدمی شما بود.
در این ۶سال (از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) احساس مسوولیت اجتماعی شما در خارج کردن زنان و کودکان از چرخه آسیب باعث پذیرش ۷۲۹نفر (۶۸کودک و ۶۶۱زن) در این مرکز شد که از این تعداد ۹۲نفر (حدود ۱۴درصد) از طریق اشتغال به جامعه وصل شدند و ۱۷۱نفر (حدود ۲۶درصد) به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. نیت زیبا و خیر عظیم شما در حمایت از خواهران و کودکان فراموش‌شده شهرمان را می‌ستاییم و قدردان لحظه لحظه‌هایی هستیم که به پشت گرمی وجودتان یک به یک چراغ‌های این خانه را روشن‌تر افروختیم. امید که این سرا را سزایی بیش از این باشد.

شماره کارت: ۶۲۷۷-۶۰۷۰-۰۰۱۴-۵۶۳۶

شماره حساب: ۱۰۰۰۱۸۱۸۱۰۴۷۳

شماره شبا: ۳۳۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۸۱۸۱۰۴۷۳

شمــاره تمــاس: ۳۳۱۷۸۹۸۹

کنار ما باشید تا این مادران و فرزندان زیر یک سقف بمونن

SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی