ضمن سپاس فراوان از حضور گرمتان و شروع ارتباط با جمعیت طلوع بی نشان ها ، خواهشمند است فرم فعالیت داوطلبانه را با دقت و صحت کامل تکمیل نمائید.

فرم فعالیت داوطلبی در جمعیت طلوع بی نشان ها

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات داوطلبی:

  • گروه اجرایی:

  • گروه روابط عمومی و تولید محتوا:

  • گروه آموزش:

  • گروه درمان:

  • گروه ارتباطات:

SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی