ششمین گام از درمان اعتیاد، جبران خسارت است. رویداد ببخش و باورم کن جبران خسارت جمعی بهبود یافتگان طلوع است. اسفند ماه هر سال در غالب یک پروژه محیط زیستی ضمن اهدای گل لبخند به مردم با پاکسازی خیابان ولیعصر از میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر از فیلترهای سیگار، می کوشند تا خسارت هایی را که به محیط زیست وارد کرده اند با شعار ببخش و باورم کن به افراد جامعه پیام صلح و مهربانی برسانند.

SWITCH THE LANGUAGE