پژوهش های جمعیت طلوع بی نشان ها

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردي پویش مهروزي و پویش امید و آگاهی ساختن از کرونا

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fdownload%2FKHAIRMANDEGAR.pdf|title:%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”12731,12733,12735″ img_size=”large” slides_per_view=”3″]
[vc_separator style=”style-1″]

گزارش فعالیت های جمعیت طلوع بی نام و نشان ها در شاخص ملی همه ایران سرای من است

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FShakhes-Meli.pdf|title:%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D9%84%DB%8C|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”12759″ img_size=”large”]
[vc_separator style=”style-1″]

گزارش عملکرد سرای حافظ

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FSaraye-Hafez.pdf|title:%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”12747,12745,12743″ img_size=”large” slides_per_view=”3″]
[vc_separator style=”style-1″]

گزارش عملکرد 7ساله سرای مهر

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FSaraye-Mehr.pdf|title:%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”12751,12749,12753″ img_size=”large” slides_per_view=”3″]
[vc_separator style=”style-1″]

آبرسانی به 19 روستای دشتیاری

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FMehrabeh-Project.pdf|title:%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D9%87|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”12737,12739,12741″ img_size=”large” slides_per_view=”3″]
[vc_separator style=”style-1″]

گزارش عملکرد نقطه صفر مرزی

[vc_btn title=”مشاهده” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”appear” link=”url:https%3A%2F%2Ftoloo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FSefrmarzi-Project.pdf|title:%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C|target:_blank”]
[vc_images_carousel images=”10171,10173,10175″ img_size=”large” slides_per_view=”3″]