شماره حساب های جمعیت طلوع بی نشان ها
۲۰۲۰#*۷۸۰*
کمک به غذای آیین مهرورزی و مراکز اقامتی و …
بانک ملی به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها
شماره حساب: ۰۱۰۶۶۵۳۲۰۲۰۰۸
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۴۴۰
شماره شبا: IR250170000000106653202008
بانک صادرات به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها
شماره حساب: ۰۱۰۳۶۳۴۰۴۵۰۰۸
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۱۲۶۳
شماره شبا: IR980190000000103634045008
بانک پاسارگاد به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها
شماره حساب: ۲۵۹۸۱۰۰۱۱۶۰۴۷۵۶۱
شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۳۸۷۷۷
شماره شبا: IR970570025981011604756101
حمایت تحصیلی، آموزشی و زندگی کودکان آسیب دیده از اعتیاد
بانک پاسارگاد به نام موسسه طلوع بی نام و نشان ها
شماره حساب: ۲۵۹۸۱۰۰۱۱۶۰۴۷۵۶۲
شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۱۲۶۵۳
شماره شبا: IR700570025981011604756102
SWITCH THE LANGUAGE