لبخند خدا

جشن لبخند خدا یکی از رویدادهای پروژه کودکانه جمعیت طلوع بی نشان ها است که با هدف ایجاد شادی برای کودکان محلات محروم کوره آجرپزی برگزار می شود.

یکی از اهداف این پروژه شناسایی کودکانی است که می توانند جامعه هدف پروژه های حمایت کودکانه جمعیت طلوع بی نشان ها باشند.

گزارش عملکرد ورودی شهریورماه ۹۷
۱۵کیف
۲۴۷۲۹دفتر
۳۰کتاب
۳۹۰۸خودکار
">
سبد همدلی