پرداخت فطریه سال ۱۳۹۹

در عید میهمانی خدا با اختصاص فطریه و کفاره خود به کودکان کارتن خواب در کنار این عزیزان باشیم.
حداقل مبلغ فطریه عام سال ۱۳۹۹برای هر نفر
-بر مبنای قوت غالب گندم : ۱۰۰۰۰۰ ریال
-بر مبنای قوت غالب برنج : ۳۰۰۰۰۰ ریال
پرداخت فطریه عام سال ۱۳۹۹
حداقل مبلغ فطریه سادات سال ۱۳۹۹ برای هر نفر
-بر مبنای قوت غالب گندم : ۱۰۰۰۰۰ ریال
-بر مبنای قوت غالب برنج : ۳۰۰۰۰۰ ریال
پرداخت فطریه سادات سال ۱۳۹۹
SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی