رویکردهای جمعیت طلوع بی نشان ها

رویکردهای جمعیت طلوع بی نشان ها

در حال حاضر «جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها» به عنوان تنها حامی تخصصی در زمینه معضل کارتن‌خوابی، می‌کوشد تا با حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی» نگاه جامعه را به موضوع اعتیاد و کارتن‌خوابی تغییرداده و کمک کند تا افراد بیشتری با مشارکت در این فرایند وارد چرخه درمان و بهبودی شوند.

توزیع غذا درواقع مجال و بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط موثر با افرادی که به طور هم‌زمان با معضل کارتن‌خوابی و بیماری اعتیاد مواجهند.

با این توضیح می‌توان فعالیت‌های طلوع را به دو حوزه اصلی تقسیم کرد.

فعالیت‌های با رویکرد حمایتی و فعالیت‌های با رویکرد اجتماعی

مخاطب فعالیت‌های حمایتی طلوع افراد آسیب‌دیده از کارتن‌خوابی هستند. طلوع بر این باور است که مردان، زنان و کودکانی که تجربه زیستی کارتن‌خوابی را دارند قربانی یک فرآیند اجتماعی هستند. برای شفاف شدن این موضوع نیاز به تعریف واژه کارتن‌خواب و تعریف واژه قربانی است.

در علم جامعه شناسی، وقتی تعداد افراد درگیر با  یک رفتار ضد اجتماعی (مثلا ارتکاب جرم یا مصرف مواد مخدر یا میزان طلاق و…) در یک جامعه آماری  و در یک بازه زمانی افزایش چشمگیر دارد یا تعداد چشمگیری را شامل می‌شود به این معناست که علاوه بر تصمیم شخصی فرد، بسیاری از فاکتورهای اجتماعی در کشیده شدن افراد به این فرآیند دخالت دارند تا جایی که قدرت فاکتورهای اجتماعی بر قدرت تصمیمات فردی برتری دارد و به همین دلیل فرد را قربانی فرآیندهای اجتماعی می‌دانیم.

تعریف کارتن‌خوابی در ایران با معنی جهانی بی‌خانمان (Homeless) تفاوت‌های بنیادینی دارد. در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان کارتن‌خوابی صرفا حاصل فقر یا شیوه زندگی افراد نیست بلکه حاصل یک طرد تمام عیار اجتماعی است. به این معنی که فرد کارتن‌خواب طی فرآیندی با انجام مستمر رفتارهای ضد اجتماعی(به ویژه اعتیاد) به سطحی از زیست ضد اجتماعی می‌رسد که عموما از سطح تحمل خانواده و جامعه فراتر می‌رود و در گام آخر، خود فرد کارتن‌خواب با پذیرفتن این طرد از شکل اجتماعی جامعه دور شده و به یک شیوه کاملا ضد اجتماعی یعنی کارتن‌خوابی روی می‌آورد. به عبارتی در تعارف طلوع کارتن‌خوابی مساوی است با تنهایی + تنهایی + تنهایی

طلوع در واقع از افراد آسیب‌دیده ( قربانی) کارتن‌خوابی حمایت می‌کند. این حمایت شامل 7 مرحله جذب، سرپناه، درمان، آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و بازگشت به اجتماع است که طی این 7 مرحله «کارتن‌خوابی» افراد درمان می‌شود و فرد به زیست معمول اجتماعی باز می‌گردد.

یکی از مزیت‌های طلوع تبدیل شدن مددجویان به مددکار در فرآیند حمایتی است.

بخش دیگر فعالیت طلوع فعالیت‌های اجتماعی این مجموعه است. این فعالیت‌ها با دو شعار «بی‌تفاوت نباشیم» و «2 ≠ 1+1 ; 11= 1+1» می‌کوشد تا با استفاده از ابزارهای آموزش و آگاهی‌بخشی، این باور را در افراد جامعه ایجاد کند که بخش آسیب‌دیده جامعه بخش جدا شده از آن نیست و از یک سو همه افراد ممکن است در برهه‌های گوناگون زمان از این اتفاق آسیب ببینند و حتی خود فرد یا نزدیکانش قربانی همین فرآیند شوند و از دیگر سوی، همه افراد جامعه نسبت به این آسیب مسئولند و تنها با حمایت و ایستادگی مستمر، عاشقانه، بدون قضاوت و بدون توقع تمامی افراد جامعه می‌توان به ساختن فردایی بهتر و کم‌آسیب‌تر امیدوار بود.

در واقع نتیجه فعالیت‌های حمایتی طلوع این است که فردی که روزی به عنوان کارتن‌خواب در طلوع مورد حمایت قرار گرفته است ظرف مدت یک‌سال به فردی تبدیل می‌شود که ضمن پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، به بهبود وضعیت اجتماعی هم‌دردان خود کمک می‌کند و تلاش می‌کند آنها را از چرخه کارتن‌خوابی خارج کند.