آرشیو برچسب: آبرسانی سیستان

آب به روستای عثمان آباد رسید

آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد آب به عثمان آباد رسید و و قطره های شادی نشست روی صورت کودکانی که به غبار عادت داشتند و جریان مداوم آب را باور نمی کردند. تا امروز فکرمی کردیم آب، سلامت، امنیت و بهداشت را به ارمغان […]